Archiwa autora: newsadmin

Szkolenie wstępne dla nowych pracowników Mota-Engil Central Europe

IMG_9830_small
6 lutego odbyło się kolejne szkolenie wstępne dla nowych pracowników Mota-Engil Central Europe. On-boarding został przeprowadzony w Krakowie. Na spotkaniu poruszono tematy związane m.in. z bezpieczeństwem i ochroną danych, komunikacją oraz tematyką HR. Uczestnicy zostali także zapoznani z kulturą organizacji i zarządzaniem jakością. Warsztaty tego typu pozwalają na sprawne wdrożenie nowych osób w najważniejsze zagadnienia związane z pracą w Mota-Engil Central Europe.

Postęp prac przy rozbudowie stacji elektroenergetycznej 220/11 kV Piaseczno

W lutym trwały prace związane z budową nowego budynku technologicznego w zakresie:
– montażu konstrukcji stalowej dachu,
– wykonania izolacji pionowej budynku wełną mineralną.
W następnym miesiącu planuje się zakończenie wykonania dachu oraz izolacji pionowej wraz z rozpoczęciem prac wykończeniowych oraz instalacyjnych wewnątrz budynku.

Więcej informacji: www.stacjapiaseczno.pl

Umowa na S7 podpisana

W poniedziałek 8 stycznia podpisano umowę na realizację drogi S7 na północ od Krakowa (odc. II węzeł Szczepanowice-węzeł Widoma). Wykonawcą inwestycji jest Mota-Engil Central Europe S.A. W uroczystości uczestniczył minister infrastruktury i budownictwa p. Andrzej Adamczyk.

Droga ekspresowa S7 powstaje, by usprawnić ruch na kierunku północ – południe Polski. Połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków. Wybudowanie drogi ekspresowej S7 przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu i warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi.

Zakres inwestycji obejmuje:
• realizację dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi,
• budowę węzłów drogowych,
• budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią,
• budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących,
• budowę dróg dojazdowych,
• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
• realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko,
• usunięcie kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi,
• przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z drogą S7,
• budowę infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych.

Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Łomży

171221084509

Kolejny fragment trasy Via Baltica jest od dziś w realizacji. Mowa o czę-ści obwodnicy Łomży, czyli odcinku przyszłej drogi ekspresowej S61 między węzłami „Łomża Południe” a „Łomża Zachód”.
Mota-Engil Central Europe wybuduje ponad 7 km 2-jezdniowej drogi ekspresowej S61 oraz węzeł Łomża Południe i wychodzący z niego 9-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 63, w kierunku Zambrowa.
Realizacja przewidziana jest w systemie „Projektuj i buduj”. W sumie zaplanowano na całość zadania 31 miesięcy przy wyłączeniu okresów zimowych w tracie budowy.

fot. www.4lomza.pl

Mota-Engil Central Europe kolejny raz w gronie zwycięzców!

PIPWrocław-Prewencja2017_0109

Mota-Engil Central Europe zajęła drugie miejsce w konkursie „Buduj Bezpiecznie” zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. Tym razem doceniono kontrakt „Budowa drogi ekspreso-wej S-3 Nowa-Sól-Legnica”. W dniu 22 grudnia podczas uroczystej gali, nagrodę odebrali Kierownik budowy p. Zbigniew Taradaj oraz Specjali-sta ds. bhp p. Łukasz Giera.

Celem konkursu jest promowanie wykonawców robót budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowiska pracy ze szczególnym zwróce-niem uwagi na wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania, które powinny przyczyniać się do wzrostu ogólnego poziomu bezpie-czeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.
Serdecznie gratulujemy pracownikom kontraktu i życzymy dalszych sukcesów.

 

fot. PIP Wrocław

Spotkanie wigilijne

16 grudnia w restauracji Stara Zajezdnia w Krakowie odbyło się spotkanie wigilijne pracowników Mota-Engil Central Europe. W uroczystości udział wzięło ponad 350 osób. Oprócz przemówienia Prezesa, p. Zbigniewa Zajączkowskiego oraz uroczystej kolacji, nie zabrakło tradycyjnego już wręczania nagród w konkursie „Licznik dni bez wypadku”, wystąpienia mówcy biznesowego oraz wręczania prezentów świątecznych. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w uroczystości.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Pierwsze minuty po wypadku decydują o życiu i zdrowiu poszkodowanego. Dlatego tak ważne jest to aby każdy człowiek potrafił w odpowiedni sposób udzielić pomocy osobie znajdującej się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.

W dniu 01.12.2017 r. w siedzibie Mota-Engil Central Europe w Krakowie odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięło w nim udział 15 osób. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Prowadzący szkolenie przeprowadzili z uczestnikami ćwiczenia praktyczne z zakresu:

– resuscytacji krążeniowo – oddechowej,

– zasad postępowania w razie zakrztuszeń,

– układania w pozycję boczną bezpieczną,

– zapoznania z działaniem automatycznego defibrylatora AED.